Tính năng mới: Chuyển sinh


Hướng dẫn chuyển sinh


Chuyển sinh cần level 99 và 30 tỷ exp (level 99 chứa được 80 tỷ exp dư), có thể chọn 4 hướng để chuyển sinh (Long, Phụng, Hổ, Ưng), sau khi chuyển sinh level sẽ về 90, nhận danh hiệu "Chuyển Sinh xxx" (nhận hiệu KTC, ngoại trang chuyển sinh, hỗ trợ % mật tịch). Xem chi tiết về các thuộc tính chuyển sinh tại NPC Chuyển Sinh Sư Phụ

NPC Chuyển Sinh Sư Phụ:
- 175/182 Tương Dương
- 181/186 Tuyền Châu

Bên dưới là danh sách vật phẩm cần để chuyển sinh
Chuyển sinh 1: 1 Bắc Lục Lâm Lệnh
Chuyển sinh 2: 1 Bắc Lục Lâm Lệnh, 1 Trục Ảnh Thương
Chuyển sinh 3: 2 Bắc Lục Lâm Lệnh, 1 Trục Ảnh Thương, 1 Tuyệt Tình Thạch
Chuyển sinh 4: 2 Bắc Lục Lâm Lệnh, 2 Trục Ảnh Thương, 1 Tuyệt Tình Thạch
Chuyển sinh 5: 3 Bắc Lục Lâm Lệnh, 2 Trục Ảnh Thương, 1 Tuyệt Tình Thạch

Chuyển sinh 1: 10 KTC, ấn chuyển sinh, ngoại trang
Chuyển sinh 2: 20 KTC, 1% hỗ trợ mật tịch, ấn chuyển sinh, ngoại trang
Chuyển sinh 3: 30 KTC, 2% hỗ trợ mật tịch, ấn chuyển sinh, ngoại trang
Chuyển sinh 4: 40 KTC, 3% hỗ trợ mật tịch, ấn chuyển sinh, ngoại trang
Chuyển sinh 5: 50 KTC, 4% hỗ trợ mật tịch, ấn chuyển sinh, ngoại trang

Ví dụ: Nhân vật - Lữ Bố - level 99 dư 50 tỷ exp, sau khi chuyển sinh sẽ về level 90 và còn 20 tỷ exp, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu "Chuyển sinh 1", tắt và bật danh hiệu đều có hiệu quả như nhau.

Mốc kinh nghiệm theo từng level
  • Cấp 91. 2,800,000,000 EXP
  • Cấp 92. 2,800,000,000 EXP
  • Cấp 93. 2,800,000,000 EXP
  • Cấp 94. 3,000,000,000 EXP
  • Cấp 95. 3,000,000,000 EXP
  • Cấp 96. 6,000,000,000 EXP
  • Cấp 97. 6,000,000,000 EXP
  • Cấp 98. 6,000,000,000 EXP
  • Cấp 99. 6,000,000,000 EXP