Đăng ký tài khoản


Chọn máy chủ cần đăng ký tài khoản

Máy chủ (server) Thông tin
Vạn Nhẫn v3 (server mới) Thử Nghiệm (AlphaTest)
19:00 ngày 01.04.2024

Chính Thức (OpenBeta)
19:00 ngày 08.04.2024
Vạn Nhẫn v2 Thử Nghiệm (AlphaTest)
19:00 ngày 17.11.2023

Chính Thức (OpenBeta)
19:00 ngày 20.11.2023